Η αγορά ελαστικόν χωρίς έλεγχο της τιμής τους στην ιστοσελίδα μας βλάπτει σοβαρά την τσέπη!

Όροι χρήσης

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

I.1 - Gumi7.com (www.gumi7.com) είναι ιδιοκτησία της εταιρείας „М-Tyres2006” EOOD, και ο καθένας που έχει πρόσβαση σε αυτήν δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρακάτω γενικούς όρους χρήσης της. Ο Gumi7.com είναι ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου - πώλησης και αγοράς των αναρτημένων σε αυτήν εμπορευμάτων.

I.2 - Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Γενικούς όρους της σύμβασης χρήσης της ιστοσελίδας, της δήλωσης και της αγοράς των προσφερόμενων μέσω του Gumi7.com - ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, εμπορευμάτων μεταξύ του Gumi7.com, αφενός, ονομαζόμενης παρακάτω για συντομία- "Προμηθευτής" και αφεταίρου - του προσώπου που συμφώνησε με τους παρόντες Γενικούς όρους, ονομαζόμενου για συντομία "Πελάτης".

I.3 - Αυτοί οι Γενικοί όροι βρίσκονται στη διεύθυνση www.gumi7.com.

I.4 - Εφόσον τα προσφερόμενα από το Gumi7.com εμπορεύματα είναι διάφορα και συνεχώς συμπληρωμένα και τροποποημένα εν όψη της βελτιοποίησης τους και της διεύρυνσης του καταλόγου προϊόντων καθώς και σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές, που αντανακλούν στους όρους προσφοράς τους οι παρόντες Γενικοί όροι μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς από τον Προμηθευτή.

I.5 - Σε περίπτωση αλλαγών στους Γενικούς όρους, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη, στέλνοντας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή/και δημοσιεύοντας σε περίοπτη θέση στο Gumi7.com , το μήνυμα για την τροποποίηση των Γενικών όρων, το κείμενο των τροποποιήσεων ή την ηλεκτρονική παραπομπή σε δυαδικτιακή σελίδα στην οποία είναι προσβατοί οι τροποπιημένοι Γενικοί όροι και να του δώσει αρκετό χρονικό διάστημα για να τις γνωρίσει.

I.6 - Οι τροποιήσεις των Γενικών όρων δεν επιρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, που προέκυψαβ σχετικά με έγκυρα υποβεβλημένη αίτηση για αγορά εμπορεύματος, που έχει υποβληθεί πριν την ενημέρωση για την τροποποίηση των Γενικών όρων.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Γενικών όρων, οι κάθωτι αναφερόμενοι οροι και εκφράσεις θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

II.1. „Ιστότοπος/σάιτ" ("website") είναι ξεχωριστό μέρος στο παγκόσμιο Διαδίκτυο προσβάσιμο μέσω της μοναδικής διεύθυνσής (URL) του με πρωτόκολλο HTTP, HTTPS ή άλλο τυποποιημένο πρωτόκολλο και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, απεικόνιση ή άλλα υλικά ή στοιχεία.

II.2. Η „М-Tyres2006” ЕООD είναι εμπορική εταιρεία με Αρ.ΓΕΜΗ 203559712 και διεύθυνση διοίκησης: πόλη Σόφια,λεωφ. Tsarigradsko sose 105, e-mail: info@Gumi7.com

II.3. Gumi7.com (www.gumi7.com) είναι ιστότοπος για ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία είναι σύνθετο και μεμονωμένο μέρος της „М-Тyres2006” ЕООD - εικονική πηγή πληροφοριών στο Ίντερνετ για πώληση εμπορευμάτων εξ αποστάσεως, που προμηθεύονται μετά την ρητή αίτηση εκ μέρους του Πελάτη.

II.4. „Πελάτης" είναι μη εξαιρούμενοαπό τον νόμο φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει 18 χρονών ή νομικό πρόσωπο που έχει δεχθεί τους παρόντες Γενικούς όρους.

II.5. „Παραγωγός" είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατ΄επάγγελμα κατασκευάζει εμπορεύματα σε τελική μορφή ή ταυτόχρονα αλλάζει ή μεταποιεί εν όψη της κυκλοφορίας τους στην αγορά ή παρουσιάζεται ως Παραγωγός, θέτοντας στο εμπόρευμα, στη συσκευασία του ή στα τεχνικά και εμπορικά έγγραφά του το όνομα ή τον διακριτικό τίτλλο του, δικό του παραγωγικό ή άλλο διακριτικό σήμα.

II.6. „Συσκευασία" είναι δοχεία ή οποιεσδήποτε άλλες προσαρμογές ή υλικά που είναι κατάλληλους για να εκτελούν τη λειτουργία να περιέχουν και να αποθηκεύουν διάφορα εμπορεύματα που προσφέρονται άμεσα στον Πελάτη.

II.7. „Τιμή πώλησης" είναι η τελική τιμή μονάδας ή ορισμένης ποσότητας εμπορεύματος ή υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας και όλους τους πρόσθετους φόρους και τέλη χωρίς την αξία αποστολής του εμπορεύματος στον Πελάτη.

II.8. „Τυχαίο γεγονός" είναι απρόοπτο προς τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης περιστατικό έκτακτου χαρακτήρα που κάνει την εφαρμογή του αντικειμενικά αδύνατη.

II.9. „Ηλεκτρονική παραμπμπή είναι σύνδεσμος, σημειωμένη σε μία συγκεκριμένη Ιστοσελίδα που επιτρέπει την αυτόματη παραπομπή σε άλλη Ιστοσελίδα,πληροφοριακή πηγή ή ιστότοπο μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων.

II.10. „Πληροφοριακό σύστημα /Σύστημα" είναι κάθε ξεχωριστή συσκευή ή σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων όμοιων συσκευών που στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου προγράμματος εξασφαλίζει αυτόματη επεξεργασία δεδομένωνе.

II.11. "IP Διεύθυνση" ("IP address") είναι μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης,ενός συνδεδεμένου Η/Υ, ενός Ιστότοπου ή μιας πηγής του Πελάτη, που επιτρέπει τον εντοπισμό τους στο παγκόσμιο Διαδίκτυο.

II.12. „Κούκις" ("cookie") είναι πακέτο πληροφοριών, σταλμένο από web server σε ίντερνετ browser και μετά επιστρεφόμενο από το browser κάθε φορά που λάβει πρόσβαση σε αυτό το server.

II.13. „Εμπορικό μήνυμα" είναι διαφημιστικά ή άλλα μηνυματα, που παρουσιάζουν άμεσα ή έμμεσα τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες ενός προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα ή δραστηριότητα επιτηδευματία ή που ασκεί ρυθμιζόμενο από τον νόμο επάγγελμα.

II.14. „Κακόβουλες ενέργειες" είναι πράξεις ή απραξίες που παραβιάζουν την Διαδικτυακή ηθική ή επιφέρουν ζημιές σε πρόσωπα συνδεδεμένα σε Ιντερνετ ή συδεδεμένα διαδίκτυα, εκ των οποίων αποστολή ανεπιθύμητων μέιλ (ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων , SPAM, JUNK MAIL), παραγέμισμα των καναλιών (FLOOD), λήψη πρόσβασης; σε πηγές με άλλα δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποίηση ελλατωμάτων στα συστήματα με σκοπό προσωπικό όφελος ή απόκτηση πληροφοριών (HACK), διενέργεια πράξεων που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν βιομηχανική κατασκοπεία ή σαμποτάζ, βλάβη ή καταστροφή συστημάτων ή πληροφοριακών συνόλων δεδομένων (CRACK), αποστολή „δούρειων ίππων" ή πρόκληση εγκατάστασης ιών ή συστημάτων εξ αποστάσεως ελέγχου, διατάρραξη της ομαλής δουλειάς των λοιπών χρηστών του Διαδικτύου και των συνδεδεμένων δικτύων, διενέργιεια οποιωνδήπωτε ενεργειών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έγγλημα ή διοικητική παραβίαση σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ά άλλο εφαρμοστέο δίκαιο.

II.15. „Διαδικτυακή σελίδα" είναι σύνθετο και μεμονωμένο μέρος του ιστότοπου.

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ο Προμηθευτής παρέχει στον Πελάτης δυνατότητα να αγοράζει τα προσφερόμενα στο www.gumi7.com εμπορεύματα μετά από εγγραφή μέσω παραγγελίας και πληρωμής της σχετικής τιμής, με συμμορφωση και αυστηρή τήρηση εκ μέρους του Πελάτη των παρόντων Γενικών όρων και των πρόσθετα αναφερόμενων στις σχετικές Ιστοσελίδες στο www.gumi7.com απαιτήσεις για την αγορά των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

IV. ΤΙΜΕΣ

IV.1. Όλες η τιμές στο www.gumi7.com είναι σε βουλγαρικά λέβα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

IV.2 Οι αναφερόμενες στο www.gumi7.com τιμές των ξεχωριστών εμπορευμάτων είναι ανά τεμάχιο.

IV.3. Η οφειλόμενη από τον Πελάτη τιμή πώλησηςαναφέρεται στην πρόσκληση αγοράς του εμπορεύματος προς τη στιγμή της υποβολής της αίτησης αγοράς .

IV.4.Τα έξοδα αποστολής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα είναι για λογαριασμό του Πελάτης.

V.ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι όροι αποστολής περιγράφονται στην ενότητα Πώς να παραγγείλω

VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής και τα οφειλόμενα από τον Πελάτη ποσά περιγράφονται στην ενότητα Πώς να παραγγείλω

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

VII.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται:

VII.2. Ο Προμηθευτής δικαούται:

VII.3. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να εξασφαλίζει εξοπλισμό Η/Υ και σύνδεση για μεταφορά πληροφοριακών πακέτων μεταξύ του Πελάτης κατ του Προμηθευτή, που είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση στις πηγές του συστήματος, εάν ο Πελάτης αδυνατεί να κάνει πρόσβαση λόγο προβλημάτων εκτός ελέγχου του Προμηθευτή (hardware ή software πρόβλημα με τη διαδικτυακή σύνδεση κτλ ).

VII.4.  Ο Προμηθευτής καταβάλλει φροντίδες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα να διατηρούνται πάντα σωστές και έγκυρες δεν εγγυάται όμως για την αξιοπιστία και την πληρότητα αυτών.

VII.5. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για την μη παροχή πρόσβασης στην ιστοσελίδα καθώς και για την μη επεξεργασία ή την μη έγκαιρη επεξεργασία των αιτήσεων αγοράς σε περίπτωση επέλευσης περιστάσεων εκτός ελέγχου του - περιστάσεων ανώτερας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο παγκόσμιο δίκτυο Ίντερνετ και στην παροχή υπηρεσιών εκτός ελέγχου του Προμηθευτή.

VII.6. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη και ελεύθερη από σφάλματα, εφόσον αυτά είναι εκτός των δυνατοτήτων, του ελέγχου και τη βούληση του Προμηθευτή.

VII.7. Εφόσον ο Προμηθευτής δεν διαθέτει τη δινατότητα να αλλάζει, ελέγχει ή να επιρεάζει με άλλον τρόπο την ποιότητα και την καταλληλότητα χρήσης των παραγγελμένων από τον Πελάτη εμπορεύματα, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη συμμόρφωσή τους με τα εφαρμοστέα κανονιστικά πρότυπα και για την ποιότητά τους.

VII.8. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές που επιφέρθηκαν στο software, στο hardware και στις εγκαταστάσεις τηλεπικινωνιών, ή για απώλεια στοιχείων που απόρρευσαν από υλικά ή πηγές, ζητούμενους, καθορισμένους ή χρησιμοποιούμενους με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του www.gumi7.com.

VII.9. Εφόσον δεν έχει αντικειμενική δυνατότητα και υποχρέωση και δεν ελέγχει τις Ιστοσελίδες και τις πηγές που έγιναν προσβάσιμες μέσω των τοποθετημένων στο www.gumi7.com ηλεκτρονικών παραπομπών και διαφημιστικών μπάνερ, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τον παράνομο χαρακτήρα του περιεχομένου και των υλικών, εβρισκόμενων σε αυτές τς Ιστοσελίδες και πηγές.Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για επιφερμένες ζημιές και χαμένες ευκαιρίες που απόρευσαν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την μη αξιοπιστία αυτών των υλικών και περιεχομένου.

VII.10. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.gumi7.com, καθώς και για τις πιθανές κακόβουλες και παράνομες ενέργειες του Πελάτη.

VIII. ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

VIII.1. Ο Πελάτης υποχρεούται:

VIII.2 Ο Πελάτης δικαιούται πρόσβαση σε κατάσταση online στο www.gumi7.com με τήρηση των όρων και των απαιτήσεων για την πρόσβαση, που ορίζονται από τον Προμηθευτή.

VIII.3. Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών όρων ο Πελάτης συμφωνει να λαμβάνει ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα από τον Προμηθευτή.

VIII.4. Ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη χρήση του www.gumi7.com.:

VIII.5. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα αμελλητή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να πάψει την πρόσβαση του Πελάτη και τρίτων προσώπων, καθώς και έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για όλες τις υποσθείσες ζημιές και χαμένες ευκαιρίες, που είναι άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα από την μη τήρηση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου εκ μέρους του Πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να απευθυθεί στα αρμόδια κρατικά όργανα για τη διαπίστωση της συγκεκριμένης παραβίασης.

IX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

IX.1. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες για τους Πελάτες του τους κατά την εγγραφή τους. Οι πληροφορίες μέσω των οποίων ο Πελάτης της ιστοσελίδας μπορεί να ταυτιστεί μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, φύλο, ηλικιακή ομάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ο Πελάτης παρέχει, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ο ίδιος εισάγει κατά τη δήλωση ,τη λήψη ή τη χρήση των παρεχόμενων από τον Προμηθευτή , συμμετοχή σε προσφορές, κληρώσεις και διαγωνισμούς, συμπλήρωση καρτών ερωτηματολογίων, ερωτηματολόγια, έντυπα και άλλα. ο Προμηθευτής εγγυάται το απόρρητο των Πελάτης τους και δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τον προορισμό του, δηλαδή: την ίδρυση επαφή με Πελάτης και καθορίζοντας τις λεπτομέρειες σχετικά με τη σύμβαση και τους τρόπους παράδοσης και πληρωμής του, και εάν είναι απαραίτητο των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του δηλώνοντας ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφορετικά από τον προορισμό τους σκοπούς, και ακριβώς: επικοινωνία με τον Πελάτη, κατά τη διευκρίνιση των λεπτομερειών σχετικά με την παραγγελία και των τρόπο αποστολής και πληρωμής της, και σε περίπτωση ανάγκης και επαφή με εταιρείες ταχυμεταφορών, με τις οποίες συνεργάζεται ο Προμηθευτής, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την παράδοση των εμπορευμάτων .. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από Πελάτης θα χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την έκδοση τιμολογίων και για την εγγύηση του αγορασμένου προϊόντος.

IX.2. ο Προμηθευτής καταβάλλει τη δέουσα φροντίδα και ευθύνεται για την προστασία των δληροφοριών για τον Πελάτης, που ήλυαν εις γνώση του σετικά με την αγοραπωλησία εμπορευμάτων μέσω της ιστοσελίδας - αντικείμενο των παρόντων Γενικών όρων με εξαίρεση των περιπτώσεων ανώτερας βίας ή τυχαίου γεγονότος.

IX.3. Οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ότι ο Πελάτης ή τα πρόσωπα υπό ελέγχου του έχου εκτελέσει κακόβουλες ενέργειες με την έννοια των παρόντων Γενικών όρων ή έχουν παραβιάσει δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων προσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παράσχει τις προσωπικές πληροφορίες για τον Πελάτη στα αρμόδια κρατικά όργανα σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.

IX.4. ο Προμηθευτής υποχρεούται να μην αποκαλύπτει καμιά προσωπική πληροφορία για τον се Πελάτης και να μη παρέχει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σε τρίτα πρόσωπα- εμπορικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και άλλα, με εξαίρεση των περιπτώσεων όταν: - έχει λάβει τη ρητή συναίνεση του Πελάτη - οι πληροφορίες έχουν ζητηθεί από κρατικά όργανα ή υπηρεσιακά πρόσωπα, που σύμφωνα με την κείμενη βουλγαρική νομοθεσία είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν και συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες με τήρηση με τις νόμιμα καθιερωμένες διαδικασίες˙ - και σε άλλες ορισμένες από τον νόμο περιπτώσεις.

X. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

X.1. Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει διατηρημένα πνευματικά δικαιώματα. Η φόρτωση, η αποθήκευση και η εκτύπωση ξεχωριστών σελίδων ή/και τμημάτων, φωτογραφιών και άλλων εγγράφων επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι οι σημειώσεις και τα σήματα του πνευματικού δικαιώματος ή άλλα τέτοια που συνδέονται με την ιδιοκτησία, δεν έχουν αφαιρεθεί. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαράσταση (συνολική ή μερική), αλλαγή, παράδοση (δια ηλεκτρονικής ή άλλης οδού), σύνδεση ή χρήση του ιστότοπου του Προμηθευτή για οποιουσδήποτε δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη έγκριση του Προμηθευτή ή/και του φορέα του πνευματικού δικαιώματος.

X.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε όλα τα στοιχεία και πηγές, που βρίσκονται στο ιστότοπο για ηλεκτρονικό εμπόριο www.gumi7.com (συμπεριλαμβανομένων των υπάρχουσων βάσεων δεδομένων) είναι αντικείμενο προστασίας του Νόμου περί του πνευματικού δικαιώματος και των σχετικών δικαιωμάτων, ανήκουν στον Προμηθευτή ή στο συγκεκριμένα ορισμένο πρόσωπο που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης στον Προμηθευτή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εις πρόσβαση της κείμενης νομοθεσίας.

XI. ΑΛΛΑ

Για τα ανεπίλυτα από τους παρόντες Γενικούς όρους ερωτήματα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας..

Το Gumi7.com χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.